Vår tilnærming

​Samfunnsansvar har vært sentralt gjennom hele Gjensidiges historie. Dette ansvaret har vært en naturlig konsekvens av vår rolle som et ledende forsikringsselskap. Å gi kundene økonomisk trygghet og hjelpe dem å unngå at skader oppstår har gått hånd i hånd. Vi har alltid samarbeidet med lokale leverandører for å erstatte skader til det beste for kunder, miljø og lokalsamfunn. Vi har lenge stilt krav til at de selskap vi investerer i minimum skal etterleve FNs globale prinsipper.

Gjensidiges forretningsmodell

Gjensidige har en integrert forretningsmodell, der direkte kontakt med kundene er et vesentlig element. Bærekraft er i stadig økende grad innebygget i hele verdikjeden, fra produktutvikling til erstatningsoppgjør, og følger FNs prinsipper for bærekraftig forsikring.​

Virksomheten utøves innenfor rammene av vår strategi, etiske retningslinjer (Code of Conduct) og lover og regler, og skal skape verdier for alle våre interessenter. ​

Vår ambisjon er å i økende grad være kundenes problemløser, og på lang sikt bli deres trygghetspartner. Vår forretningsmodell, som er illustrert under, skal fortsatt bidra til å skape et tryggere ​samfunn.​

Forretningsmodell.jpg

 

  • Risikoforståelse og risikostyring er fundamentet for virksomheten vår. Klimarisiko er allerede en sentral del av risikostyringen, både når det gjelder prissetting og forståelse av hvordan kunder og samfunnet ellers kan tilpasse seg et endret klima. ​

  • Produkt- og tjenesteutviklingen får en sentral rolle i å innarbeide bærekraft i eksisterende produkter og løsninger, og utvikle nye produkter som dekker morgendagens behov. Skadeforebyggende tiltak er sentralt i konsernstrategien. Problemløserrollen vil innebære sterkere incentiver til skadeforebygging i alle produkter. Vi vil i økende grad gi kundene bærekraftige valg. ​

  • Vi ønsker å knytte kundene tettere til oss gjennom relevante råd og løsninger, særlig når det gjelder skadeforebygging. Vi skal bevege oss fra et transaksjonsbasert forhold via et rådgiverforhold til et partnerskap med våre kunder. Bærekraftige råd og valg er sentralt i vår kundedialog og i våre produkter og tjenester fremover​

  • Behandling av skademeldinger er sannhetens time i forsikring. Vi skal erstatte skader på en mer bærekraftig måte ved å redusere avfall, materialforbruk og sikre at menneske- og arbeidstakerrettigheter ivaretas i samspill med kundene og våre leverandører. ​

  • Vi er en stor kapitalforvalter etter norske forhold, og vi har påvirkningskraft overfor eksterne forvaltere. I tillegg til klimautslipp stiller vi strenge krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold ellers. Vi forholder oss til internasjonalt anerkjente normer som FNs Global Compact-prinsipper, FNs prinsipper for bærekraftig forsikring og FNs prinsipper for ansvarlige investeringer.​