Sosialt ansvar - vi tar vare på mennesker

Gjensidige er opptatt av å bidra til et samfunn det er godt å leve i. Et inkluderende samfunn med økonomisk trygghet.

Våre kjerneprodukter og tjenester:

Skadeforsikring er avgjørende for å skape økonomisk trygghet for privatpersoner og næringslivet, og viktig for å bidra til økonomisk vekst. Dette blir minst like viktig i tiden fremover med de endringer vi kan forvente som følge av klima- og miljøendringer, endringer i demografi, digitalisering og andre samfunnsendringer. Vi sikrer liv, helse og verdier, og det å være riktig forsikret er noe vi er svært opptatt av å hjelpe kundene våre med. Tenk gjennom hvilke forsikringer du faktisk trenger og se hva vi tilbyr av produkter og tjenester her:

Skatter og avgifter

Gjensidige er opptatt av samfunnsansvar og bidra til samfunnet og bidra til finansiering av velferdsstaten i de land vi har aktivitet. En viktig del av dette er å overholde alle skatteforpliktelser på en ansvarlig måte. I henhold til Gjensidiges konsernpolicy for skatter og avgifter skal vi betale riktig skatt i riktig land. Det vil si at vi så langt det er mulig skal betale skatt der verdier blir skapt. I 2022 har vi betalt 5,1 milliarder i skatter og avgifter i de land vi har virksomhet.

Lokalsamfunn: Skatter og avgifter per land og totalt

Betalte skatter totalt Millioner kroner 798 1185 1933 1789 IA
Norge Millioner kroner 721 1087 1700 1735 IA
Danmark Millioner kroner 75 101 227 51 IA
Sverige Millioner kroner 1 5 3 - IA
Baltikum Millioner kroner 2 3 3 3 IA
Betalte avgifter totalt* Millioner kroner 506 536 2475 3346 IA
Norge Millioner kroner 318 323 2261 2526 IA
Danmark Millioner kroner 124 144 144 541 IA
Sverige Millioner kroner 53 57 57 102 IA
Baltikum Millioner kroner 12 13 13 164 IA
Finland Millioner kroner       13 IA

*Betalte avgifter inkluderer i 2022 estimat på betalt merverdiavgift påløpt ved anskaffelser knyttet til drift og erstatninger, arbeidsgiveravgift, finansskatt og tilsvarende avgifter i det enkelte land. Forsikring er unntatt fra merverdiavgift og avgiften er dermed en endelig kostnad.

Transaksjoner mellom selskapene i konsernet skal være i overensstemmelse med prinsippet om armlengdes avstand slik det er definert i OECDs retningslinjer for internprising av finansielle transaksjoner. Les mer i årsrapporten vår for 2022 under Note 9.

Vårt sosiale engasjement i samfunnet

Gjennom lokalt engasjement og sponsing bidrar vi og våre ansatte til et varmere samfunn og støtte til mennesker som trenger hjelp.

Over en femårsperiode skal vi gi 25 millioner til forebyggende arbeid for psykisk helse for unge.

Kirkens Bymisjon:
Vi gir økonomisk bidrag til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et bedre og tryggere nærmiljø, og deltar i aktiviteter som skaper engasjement blant våre ansatte.

Ungt Entreprenørskap og MOT:
Gjennom samarbeidet bidrar vi til å videreutvikle verktøy og modeller for å styrke arbeidet med psykisk helse i ulike deler av utdanningssystemet: fra barne- og ungdomsskoler til utdanning av lærere og sykepleiere. Vi har bidratt til at barn og unge i skole, håndball og friidrett har blitt introdusert for verktøyene til MOT for å bidra til mer robuste unge. Vi har også støttet utviklingen av MOTs program «SUPER!», som særlig handler om inkludering i barneskolen. På den måten bidrar vi til at ca. 200 000 barn vår verktøy som kan hjelpe dem med å håndtere sin mentale helse.

Kreftforeningen:
Vi har en hovedpartneravtale med Kreftforeningen som gir oss mulighet til å utvikletjenester sammen. Eksempler kan være tilbud som bidrar til å forebygge kreft, eller som kan lette situasjonen for berørte og pårørende. Dette er viktig da kreft er en folkesykdom i Norge.

Vi samarbeider med idretten som å styrke allmennhelse:
Gjensidige er en stolt idrettssponsor, og gjennom samarbeidsavtalene våre ønsker vi å løfte frem gleden og de mange positive sidene ved å drive med idrett. På den måten håper vi å motivere folk flest til å være fysisk aktive. Vi sponer både topp- og breddeidrett og jobber med sponsorobjekter som har et godt omdømme og sammenfallende verdier med oss. I sponsoravtalene etableres det prosjekter med ulike mål. Disse skal være samfunnsnyttige, helsefremmende eller skape aktivitet og rekruttering blant unge. For Gjensidige er sponsorvirksomheten viktig også fordi den sikrer verdifull profilering og skaper positive assosiasjoner til vår virksomhet, i tillegg til å bygge intern kultur og stolthet blant våre ansatte.

Gjensidigestiftelsen:
Gjensidiges sosiale engasjement i Norge må ses i sammenheng med Gjensidigestiftelsen, som er vår største eier. Stiftelsen driver omfattende utdelinger til trygghet og helsefremmende formål, som finansieres med avkastning fra kapital som ble frigjort i forbindelse med børsnoteringen av Gjensidige Forsikring i 2010. Gjensidigestiftelsen er Norges største finansstiftelse, og har to hovedoppgaver. Den ene er å dele ut støtte til samfunnsnyttige formål, og den andre er å være største eier i Gjensidige Forsikring ASA. Begge formålene handler om å skape gode liv i et trygt samfunn.

Les mer om Gjensidigestiftelsens arbeid her.

Dobbel vesentlighetsanalyse

Gjensidige har virksomhet i seks land, er et av de største selskapene på Oslo Børs, og ha rmange ulike interessenter. Med interessent mener vi de som påvirker eller blir påvirket av selskapet. Med dobbel vesentlighet mener vi at verden påvirker oss og vi påvirker verden, og begge deler er sentralt. Vesentlighetsanalysen baserer seg på våre interessenters forventninger til oss, og samspillet mellom oss og dem.

Vesentlighetsanalysen bygger på kundetilfredshets - analyser, medarbeiderundersøkelser, dialog med leverandører og investorer, utvikling i lover og regler, samt dialog med Finanstilsynet. Gjennom denne prosessen har vi dannet oss en god oppfatning av hvilke temaer det er viktig å belyse av hensyn til våre interessenter. Vesentlige temaer fra våre interessenter fremgår av figuren under. Årets vurdering av betydelig områder er vurdert å ikke avvike betydelig fra fjorårets gjennomgang. Vår vurdering av dobbel vesentlighet er basert på prinsippene i TCFD-rammeverket.

Hvordan verden påvirker oss​

Vesentlige områder for våre interessenter​

Hvordan vi påvirker verden​

Økonomisk trygghet er viktig for våre kunder og samfunnet for øvrig.​

Trygghet​

Økonomisk trygghet er vår kjernevirksomhet. Å hjelpe våre kunder med å forstå og unngå risiko er sentralt i vår strategi som skadeforebyggende problemløser.​

Våre ansatte er opptatt av å ha trygge arbeidsplasser og meningsfullt arbeid som ivaretar behov for kompetanse- og karriereutvikling. 
Like muligheter og rettigheter
er viktig.​

Arbeidstakerrettigheter skal ivaretas gjennom organisasjonsfrihet.​

Engasjerte ansatte​

Menneskerettigheter og ansattrettigheter er sentralt i dialog med våre ansatte. Dette ivaretas gjennom blant annet møter med tillitsvalgte, og deres deltakelse i styret. HMS er viktig for å sikre at våre ansatte blir ivaretatt på jobb. ​


Vi arbeider strukturert med mangfold. Vi krever at våre samarbeidspartnere og selskaper vi investerer i etterlever menneske- og arbeidstakerrettigheter. ​

Engasjerte og motiverte ansatte som har høy og oppdatert kompetanse er avgjørende for verdiskaping på kort og lang sikt.​

Klima- og naturrisikoen er viktig for våre interessenter.​


Ansatte er opptatt av meningsfullt arbeid, og det å kunne bidra med løsninger for å redusere klima- og miljøutfordringene. ​

Klima- og miljøendringer vil påvirke forsikring direkte gjennom sannsynlige økte erstatningskostnader (fysiske skader), økt usikkerhet for avkastning på investeringer, og endrede kundepreferanser.​

Klima og natur​

Vi har etablert mål som støtter vitenskapelige klimakutt for 1,5-gradersmålet i tråd med Parisavtalen. ​

Gjensidige stiller tydelige krav om mer klima- og miljøvennlige løsninger i hele verdikjeden.​

Kunder og andre interessenter forventer i økende grad at de virksomheter vi investerer i tar hensyn til miljø og klima, sosialt ansvar, og at vi har god selskapsstyring. EUs klassifikasjonssystem for bærekraftige investeringer vil også påvirke Gjensidige. Det samme gjelder samfunnets forventninger til at store selskaper bidrar med kapital for å lykkes med det grønne skiftet.​

Ansvarlige investeringer​

Styret har vedtatt tydelige krav til vår kapitalforvaltning. Vi skal etterleve FNs Global Compacts 10 prinsipper for klima og natur, sosialt ansvar og selskapsstyring. Dette følges opp løpende for å sikre at det tas nødvendige hensyn til bærekraft i de selskapene vi investerer i. På den måten bidrar vi til at kapital flyttes til selskaper som tar samfunnsansvar og bidrar til netto nullutslipp innen 2050​

Forsikring er strengt regulert og konsesjonspliktig på grunn av virksomhetens samfunnsmessige betydning. God styring og kontroll er kritisk for å lykkes med å sikre liv, helse og verdier. Det er også viktig for å bidra med skatter og avgifter som finansierer fellesgoder i samfunnet.​

God styring og kontroll​

Utover etterlevelse av eksternt og internt regelverk skal beslutninger og handlinger være i tråd med Gjensidiges verdigrunnlag og etiske regler på en slik måte at verdier bevares og skapes for kunder, eiere, ansatte og samfunnet for øvrig.​

Dialog med våre interessenter, og vår risiko- og vesentlighetsanalyse

Vi fastsetter mål og strategier for å sikre langsiktig verdiskaping. For å sikre samsvar mellom mål, strategier og våre interessenters forventninger gjennomfører vi hvert år en vesentlighetsanalyse.

Denne utvikles gjennom dialog med kunder, ansatte, leverandører, finansmarkedsaktører og representanter for samfunnet for øvrig. Rangeringen er basert på hva interessentene er opptatt av, og hvilke konsekvenser det vil ha for oss om vi ikke tilfredsstiller deres forventninger. Vi har oppsummert vår risiko- og vesentlighets - analyse og våre interessenters behov i fem områder, som er tryggere samfunn, engasjerte ansatte, klima og miljø, ansvarlige investeringer, og god styring og kontroll. Disse områdene er beskrevet i figuren. Gjensidiges verdiskaping på de fem områdene er beskrevet ytterligere i hvert sitt kapittel i denne rapporten.

Dbl vesentlighet.jpg