Strategi

Vår bærekraftstrategi er delt i tre overordnede tiltak for interessentene:

 • Informere: 
  Vi skal dele vår kunnskap og ekspertise for å bidra til effektiv skadeforebygging og bærekraftige løsninger for kunder og samfunnet for øvrig
 • Interagere:
  Vi skal samarbeide og gi insentiver til kunder og leverandører for å bidra til økt gjenbruk og sirkulærøkonomi, samtidig som menneske- og arbeidstakerrettigheter ivaretas
 • Investere:
  Vi skal investere i kunder og ansatte slik at de beste løsningene for klima og natur blir valgt. Vi skal stille tydelige krav til det sosiale ansvaret vi har i egen virksomhet, verdikjede og i vår investeringsportefølje.

Fremmer overgangen til et netto nullutslippssamfunn

Vår forpliktelse til Science Based Targets initiativ (SBTi)

I 2022 forpliktet vi oss til å sette vitenskapelige mål for å kutte våre klimagassutslipp gjennom å signe-re Science Based Targets initiativ (SBTi). Vi skal nå utarbeide vitenskapelig baserte mål for utslippskutt i investeringsporteføljen så raskt det lar seg gjøre, for så ta fatt på egen virksomhet og skadeprosessene våre.

Skadeforsikring har isolert sett et begrenset klimaavtrykk. Men vår kunnskap og innkjøpsmakt kan påvirke kunder, leverandører og de selskapene vi investerer i til å redusere materialforbruk og klimautslipp. Vi har et særlig ansvar for å tilrettelegge for å gjennomføre klimatilpasningstiltak. Det er økende fokus på å forstå finansielle konsekvenser av naturtap og naturrisiko. Et av EUs naturmål er å redusere avfall og støtte sirkulærøkonomi. Dette er et tema vi har jobbet med i mange år. Vi har utarbeidet et materialregnskap som er gjengitt nedenfor.

Vi stiller allerede krav til at våre leverandører, kunder og våre investorer skal etterleve FNs Global Compacts føre-var-prinsipp for natur. Vi har utarbeidet et materialregnskap for våre erstatninger som grunnlag for klimaregnskap. Dette brukes også som grunnlag for å ta bedre beslutninger for hvordan skader erstattes.

Vårt arbeid med EU-taksonomien:

EUs regelverk for klassifisering (taksonomi) av bærekraftige aktiviteter har som mål at det skal bli en felles fortolkning av hva som kan kalles bærekraftig.  Børsnoterte selskap med mer enn 500 ansatte rapportere må fra regnskapsåret 2022 vise hvor stor andel av selskapets omsetning og investeringer som kan klassifiseres som bærekraftige. Fra regnskapsåret 2023 må de samme selskap rapportere sin andel av omsetning og investeringer som er klassifisert som bærekraftige.

Gjensidige har allerede, som et av de første børsnoterte skadeforsikringsselskaper, rapportert grønn brøk for forsikring for 2022.

Gjensidige's first report according to the Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2178 (supplementing the EU taxonomy regulation), ANNEX X Template for KPIs of insurance and reinsurance undertakings

Gjensidige legger dette regelverket til grunn når vi videreutvikler våre produkter i bærekraftig retning. Les mer i årsrapporten vår.

Her er en oversikt over kriteriene i taksonomien for skadeforsikring og vårt arbeid knyttet til disse:

 • Fremragende modellering med prising av klimarisiko

Gjensidige har lang erfaring med å håndtere skader ved værhendelser og klimarisiko. Vi benytter sofistikert modellering som utgangspunkt for vår prising. Klimaendringer vil i økende grad stille oss over for andre typer risiko enn tidligere. Som et forsikringsselskap er vi berørt av forskjellige former for klimarisiko, ikke minst knyttet til erstatning for tap forårsaket av værhendelser. Vi samarbeider nå med Norsk Regnesentral der vi kombinerer skadedata med klimadata, for derigjennom å øke innsikten om sammenhengen mellom klimaendringer og skade.

 • Produktdesign

Gjensidige motiverer kundene til å gjennomføre risikoreduserende tiltak, slik det er reflektert gjennom prising av produktene. Det gis blant annet rabatter for skadereduserende tiltak.
 

 • Innovativ forsikringsdekning

For oss er det knyttet risiko til samfunnets grønne skifte. Disse endringene representerer usikkerhet med hensyn til kundeatferd, samtidig som det skapes nye muligheter. Det er derfor behov for å videreutvikle produktene våre slik at vi stimulerer til mer bærekraftig praksis, både hos privat- og næringslivskunder. Her har vi et godt utgangspunkt i vårt arbeid med produktutvikling, blant annet de nye betingelsene for næringsbygg som ble lansert i 2020, der en ved å yte et høyere utbytte for kunder som gjenoppfører bygg med BREEAM sertifisering etter skade. I tredje kvartal har vi også justert betingelsene for innbo- og reiseforsikring for våre unge kunder (produktet UNG forsikring).  Justeringen er knyttet til kompensasjon for klimagassutslipp forårsaket av skadeprosessene, og er gjennomført ved kjøp av Gold Standard (GS 1385) CER klimasertifikater som støtter prosjekt for å distribuere rentbrennende matovner i Ghana.

 • Krav om deling av skadedata

Gjensidige deler allerede kunnskap om konsekvenser av klimaendringer med offentlige myndigheter i Norge – på årlig basis, og når det blir forespurt i Danmark og Sverige. Dette gjør vi for å bidra til å sikre at samfunnet er bedre rustet for framtidens klimaendringer. 

 • Prosesser for skadeoppgjør må være tilfredsstillende, og det må være opplegg for å sikre gode skadeprosesser ved større værhendelser, og som følge av økte konsekvenser av klimaendringer

Gjensidige har de høyeste standarder for oppfølging av katastrofesituasjoner, for å sikre at våre kunder får nødvendig hjelp. Videre tar vi sikte på å redusere materialbruk og avfall i våre skadeprosesser. Derfor støtter vi resirkulering og sirkulærøkonomi, i tillegg til å sikre arbeidstakeres rettigheter i egen organisasjon og hos våre leverandører.