Gjensidiges strategi 2020 - 2025

Gjensidiges konsernstrategi er bygget rundt vår misjon om å «sikre liv, helse og verdier». Det har vi gjort i over 200 år med utgangspunkt i vår visjon om å «kjenne kunden best og bry oss mest». 

Vår langsiktige ambisjon er å være et ledende skadeforsikringsselskap i Norden og Baltikum. Dette skal vi oppnå gjennom fortsatt sterk kunde­orientering og ved å lede an og skape trygghet på stadig nye måter.
 

Default

I strategiperioden vil vi særlig følge med på, og ha beredskap rundt, utvikling av nye forretnings­modeller. Eksempler er forsikring som fullintegrert del av ulike tjenester («embedded insurance»), fragmentering av verdikjeden ved inntreden av nisjeaktører, og produkter for mer helhetlig risikoavlastning.

Våre strategiske prioriteringer

For å lykkes med å skape langsiktig verdiskapning mener vi at skala, størrelse og nordisk tilstede­værelse blir enda viktigere i årene fremover. Sam­tidig må vi opprettholde og videreutvikle vår unike posisjon og relasjon til kundene.
Konsernstrategien setter derfor søkelys på tre strategiske prioriteringer: 

 • Vi skal bygge på vår sterke og ­unike posisjon i Norge
 • Vi skal styrke ­lønnsomheten og vokse utenfor Norge
 • Vi opprettholder kapital­disiplin og attraktive utbytter

Våre strategiske prioriteringer bør sees på som et integrert sett med aktiviteter som skal skape verdi for alle Gjensidiges interessenter.

Les mer om vår strategi i årsrapporten.

Bærekraftsmål

Viktigste bærekraftsmål:

 • Tryggere samfunn; 80 % av premieinntektene fra produkter som  omfattes av EUs taksonomi for skadeforsikring skal være bærekraftige innen 2025.
 • Bærekraftige erstatninger; 35 prosent reduksjon i klimautslipp knyttet til erstatninger innen 2025, sammenlignet med 2019.
 • Ansvarlige investeringer; Netto nullutslipp i investeringsporteføljene innen 2050

Finansielle mål fra 2023

Tema  Mål
Combined ratio*  < 84 prosent
Kostnadsandel* < 14 prosent
Solvensmargin internmodell mellom  150 og 200 prosent
Egenkapitalavkastning etter skatt >20 prosent

*) Definert som alternativt resultatmål (APM). APM-er er beskrevet på www.gjensidige.no/rapportering i dokument kalt APMs Gjensidige Forsikring Group 2022.

Operasjonelle mål 2025

Følgende operasjonelle mål skal understøtte konsernets finansielle mål:

Kundeorientering

 • Kundetilfredshet, konsern > 78
 • Kundebevaring:
  • Norge > 90%
  • Utenfor Norge > 85%

Effektive og bærekraftige prosesser

 • Digitaliseringsindeks, konsern> +10% årlig
 • Digital skademelding, konsern > 85%
 • Automatiserte skadeprosesser* , Norge > 70%
 • Redusere egne klimautslipp
 • Engasjementscore amsatte

 

* Prosess etter at skader er rapportert

 

Nøkkeltall

Hovedtall           2022  2021 2020  2019   2018 
Premieinntekter fra skadeforsikring  Millioner kroner  31.552,3        29.136,4       27.160,5      24.650,4     24.052,8
Skadeforsikringsresultat 1  Millioner kroner  5,855.8         5.718,3        5.075,6       4.036,4      3.605,8
Netto inntekter fra investeringer  Millioner kroner  65.6         3.027,6        1.318,5       3.860,3        830,2
Pensjonsresultat Millioner kroner  217.0           213,7          166,8         196,9        166,6
Resultat fra videreført og avviklet virksomhet Millioner kroner  4.568,8         7.141,1        4.953,9       6.593,8      3.716,4
Utbytte per aksje (basert på årets resultat)  Kroner  8,25            7,70           7,40          7,25         7,10
Utbytte per aksje (overskuddskapital)  Kroner                6,40          5,00  
Hovedtall skadeforsikring             
Storskader 1  Millioner kroner  1.260,0           954,7          955,6         635,0        954,7
Avviklingsgevinst/(-tap) 1  Millioner kroner  1.261,3         1.306,5        1.122,3       1.363,2      2.356,9
Combined ratio 1  Prosent 81.4            80,4           81,3          83,6         85,0
Skadeprosent 1  Prosent 67.7            66,2           66,8          68,9         69,8
Underliggende frekvensskadeprosent 1 Prosent 67.7            67,4           67,4          71,8         75,6
Kostnadsandel 1 Prosent 13.7            14,2           14,5          14,7         15,2
Finansiell stilling            
Investeringsportefølje 2 Millioner kroner  58.362,4        59.803,8       58.887,4      59.054,4     52.816,0
Egenkapital  Millioner kroner  25.873,4        25.205,2       25.284,5      26.192,2     23.845,2
Sum egenkapital og forpliktelser Millioner kroner  135.152,8       129.822,1      118.312,0     112.405,9    156.762,9
Solvensmargin, godkjent partiell internmodell 1 Prosent 179             190            198           206          190
Avkastning             
Finansavkastning 1  Prosent -1.1             5,1            2,2           4,1          1,5
Egenkapitalavkastning 1  Prosent 19.3            31,0           19,2          28,2         17,3

1)Definert som alternativt resultatmål (APM). APMer er beskrevet på www.gjensidige.no/rapportering i dokument kalt APMs Gjensidige Forsikring Group 2022. 2) Investeringsporteføljen omfatter alle investeringsmidler i konsernet, med unntak av Pensjon.