Skip to content

Hva gjør vi for å påvirke positivt?

Som en relativt stor investor mener vi å ha en vesentlig mulighet og på vegne av våre interessenter å forsøke å benytte våre eierskap til det positive. Hvordan vi har mulighet til å gjøre dette er avhengig av at våre direkte investeringer først og fremst er i obligasjoner og ellers investeres det gjennom eksternt forvaltede fond.  

Mer informasjon om våre prinsipper

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) og OECDs retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse danner grunnlag for spørsmål knyttet til eierstyring, organisering og ledelse ved stemmegivning, men det alene dekker ikke temaer som stemmes over ved generalforsamlinger i de tilfellene vi er direkte eiere og hvor eksterne forvaltere stemmer på våre vegne. Temaer som klimagassutslippsstrategier har gitt vår egen netto nullutslipp strategi og viktigheten av at spesielt selskap i høyutslipps sektorer utvikler har blitt viktige tema å vurdere i forbindelse med generalforsamlinger. Vi oppfordrer alle selskap til å han en strategi som er ambisiøs nok til å være forenelig med vårt mål, f.eks. gjennom å forplikte seg til Science Based Targets initiative (SBTi). 

Vi bruker vesentlige ressurser på å følge opp eksterne forvaltere som forvalter fond på våre vegne vedrørende enkelt selskap som vi eksempelvis har på vår eksklusjonsliste eller er vesentlig bidragsgiver til vårt karbonutslipp uten å ha tilfredsstillende målsetninger om å kutte disse og generelle vurderinger rundt strategi, initiativer og vurderinger hva gjelder bærekraft. Gjennom disse dialogene søker vi å endre investeringspolicy/-strategi for fond som også har andre investorer, at forvalter går i dialog med enkeltselskaper og inkluderer nye aspekt i sine vurderinger av investeringer. I ytterste konsekvens selger vi oss ut av fond som ikke viser vilje til å tilpasse seg etter våre ønsker. 

Som obligasjonsinvestor har vi ingen formelle rettigheter på samme måte som en aksjonær, men mulighetene til å påvirke er allikevel vesentlig gjennom dialog med utstedere og tilretteleggere, og i motsetning til for aksjonærer har man også muligheten til å avtalefeste hva investeringene skal benyttes til, regulere rentebetingelser basert på om mål oppnås og utsteder er løpende avhengig av markedets tillit for å kunne få tilfredsstillende finansieringsbetingelser. 

Som direkte aksjonær søker vi å stemme basert på interne vurderinger på alle generalforsamlinger og har ingen utlånsprogrammer for våre aksjeporteføljer, slik at vi har anledning til å benytte vår stemme.