Skip to content

Hva investerer vi ikke i?

Eksklusjoner er en viktig del av vårt arbeid med ansvarlige investeringer og eksterne forvaltere for å påse at forvaltningen foregår etter de prinsipper som vi ønsker for våre egne midler og på vegne av kunder. Disse prinsippene er i stor grad basert på FNs Global Compact med sine 10 prinsipper for bedrifter og organisasjoners samfunnsansvar. Prinsippene danner grunnlag for minimumskrav til alle selskap vi investerer i, og vesentlig brudd på et av prinsippene kan ikke oppveies av god praksis for alle andre prinsippene. I dette arbeidet benytter vi tredjeparts vurderinger for å selv ha et fullstendig grunnlag for å kunne vurdere enkeltselskaper. I denne vurderingen benyttes OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for forretnings- og menneskerettigheter med konvensjoner 

  • Menneskerettighetskriteriene er brede og kan til dels også sterkt knyttes opp mot arbeidsrettigheter og bidrag til brudd på menneskerettighet gjennom støtte til/handel med regimer som forestår vesentlige brudd f.eks. gjennom våpenhandel. Noen eksempler er leveranser av kritisk infrastruktur som muliggjør undertrykkelse av en hel befolkning eller enkelte folkegrupper, utbygginger som fratar urfolk rettigheter til land eller vannressurser, store sikkerhetsbrister med konsekvenser for private data og tilretteleggelser for teknologi som hindrer ytringsfriheten. Verdenserklæringen om menneskerettighetene er startpunkt for å danne grunnlag for disse vurderingene. 

  • Arbeideres rettighet er først og fremst basert på Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) konvensjoner for arbeidsliv. Årsaker til utelukkelser er mange og inkluderer manglende rettigheter til organisering, systematisk manglende likebehandling, svake sikkerhetsrutiner og tvangsarbeid. 

  • Miljøkriteriene dekker utslipp til vann, land og luft, utbygninger med store biologiske konsekvenser, dyrevelferd og unødvendig store klimagassutslipp. Per i dg er ikke eksklusjoner et viktig verktøy for oss å oppnå vår netto nullutslippsstrategi, men over tid vil også flere sektorer tvinge seg frem som uinvesterbare gitt denne strategien. 

  • Antikorrupsjon er vesentlig bredere enn kategorien av prinsipper indikerer basert på underliggende konvensjoner, og inkluderer også hvitvasking, skatteunndragelse, regnskapsmanipulasjon og generelt dårlig forretningsetikk. En viktig kilde for vurderingene er OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. 

  • Våpen som vurderes å ramme sivile på et spesielt inhumant sett basert på internasjonale konvensjoner som blant annet Konvensjonen om klaseammunisjon, Minekonvensjonen (Ottawakonvensjonen om antipersonellminer) og Ikkespredningsavtalen for atomvåpen. Tolkningene Ikkespredningsavtalen varier, men vi utelukker alle involveringer i atomvåpenproduksjon som betraktes som spesialtilpasset eller kritisk for bruken av våpnene. 

I svært spesielle tilfeller hvor vi mener å ha en sterk mulighet for å påvirke selskapet som vurderes å være i brudd med våre prinsipper kan vi velge å sette selskapet på en observasjonsliste for å drive påvirkning gjennom vår markedsmakt som investor og potensielt også som kunde. Denne muligheten benyttes sjeldent.