Risikostyring og kontroll

Risikostyring er en integrert del av den daglige virksomheten i Gjensidige. Identifisering, vurdering, styring og kontroll av risikoeksponering, samt analyser av mulige strategiske  beslutningers effekt på risikonivå er en helt vesentlig del av virksomheten for å sikre at risikonivået er i tråd med vedtatt risikoappetitt og for å støtte verdiskapingen.

Les mer i Pilar 3-rapporten

 

Risikostyringssystemet

Konsernets kontrollfunksjoner er organisert etter prinsippet om tre forsvarslinjer som illustrert i nedenstående figur. 

 

Risikostyringssystemet

 

 
1. linje: Utøve risikostyring og internkontroll  2. linje: Vurderer, overvåker, gir råd og innstiller, kvalitetssikrer, kvantifiserer, aggregerer risiko  3. linje: Uavhengig funksjon. Bekrefte og gi råd om risikostyring, internkontroll, eierstyring og selskapsledelse 

Funksjonene i risikostyringssystemet

Styrets ansvar

Styret har det overordnede ansvar for at risikonivået i konsernet er tilfredsstillende i forhold til konsernets soliditet og risikovilje, og har vedtatt en overordnet risikoappetitt for viktige risikoområder. Dette innebærer å sikre at det eksisterer nødvendige styrende dokumenter, rutiner og rapportering for en tilfredsstillende risikostyring og for at lover og forskrifter etterleves, samt at arbeidet med risikostyring og internkontroll er hensiktsmessig organisert og dokumentert.

Konsernsjefens ansvar

Konsernsjefen er ansvarlig for den overordnede risikostyringen i konsernet. Konsernets kapitalstyringskomité har en rådgivende rolle i forhold til å vurdere og foreslå endringer i konsernets kapitalanvendelse. Tilsvarende har konsernets risikokontrollkomité en overvåkende rolle i forhold til konsernets totale risikosituasjon og en rådgivende rolle overfor konsernsjef innenfor risikostyring. Begge komiteene ledes av konsernsjef. Ansvaret for den løpende risikostyringen tilligger de ansvarlige linjeledere innenfor sine områder.

Risikostyringsfunksjonen

Risikostyringsfunksjonen er ansvarlig for å overvåke og videreutvikle Gjensidiges risikostyring- og internkontrollsystem. I tillegg skal funksjonen ha oversikt over de risikoer Gjensidige er eller kan bli eksponert for, og hvilken betydning dette har for konsernets solvenssituasjon.

Compliance-funksjonen

Compliancefunksjonen skal avdekke og forebygge risiko relatert til etterlevelse av eksternt og internt regelverk, Risikostyrings- og compliancefunksjonen ledes av Chief Risk Officer, som faglig rapporterer til konsernsjef.

Aktuar

Aktuarfunksjonen har ansvar for å koordinere beregningen og kontroll med forsikringstekniske avsetninger i forsikringsselskapene. Ansvaret er sentralisert til konsernets aktuaravdeling.

Internrevisjon

Konsernet har en uavhengig internrevisjonsfunksjon som overvåker at risikostyring og internkontroll fungerer. Internrevisjonsfunksjonen rapporterer direkte til styret.

Kapitalstyring

Gjensidige skal ha en kapitalisering som er tilpasset konsernets til enhver tid gjeldende strategiske mål og risikoappetitt. Konsernet skal opprettholde finansiell handlefrihet og samtidig ha en streng kapitaldisiplin som understøtter målsatt egenkapitalavkastning. Fremtidig overskuddskapital skal over tid utbetales til aksjeeierne.