Hopp til innhold

Sosial bærekraft - vi tar vare på mennesker

Gjensidige er opptatt av å bidra til et samfunn det er godt å leve i. Et inkluderende samfunn med økonomisk trygghet.

Relevant i kundens liv

Skadeforsikring er avgjørende for å skape økonomisk trygghet for privatpersoner og næringslivet, og viktig for å bidra til økonomisk vekst. Dette blir minst like viktig i tiden fremover med de endringer vi kan forvente som følge av klima- og miljøendringer, endringer i demografi, digitalisering og andre samfunnsendringer. Forsikring er strengt regulert og konsesjonspliktig på grunn av virksomhetens samfunnsmessige betydning. God styring og kontroll er kritisk for å lykkes med å sikre liv, helse og verdier. Det er også viktig for å bidra med skatter og avgifter som finansierer fellesgoder i samfunnet. Utover etterlevelse av eksternt og internt regelverk skal beslutninger og handlinger være i tråd med Gjensidiges verdigrunnlag og etiske regler på en slik måte at verdier bevares og skapes for kunder, eiere, ansatte og samfunnet for øvrig.

Skadeforebygging

Skadeforebygging og deling av kunnskap er vårt viktigste bidrag til et bærekraftig samfunn. Vi arbeider med skadeforebygging ved å informere kunder og samfunnet om effektive tiltak for å redusere risiko. Vi gir incentiver til kunder til de som implementerer slike tiltak. 

Her er noen eksempler på hva vi gjør: 

 • For næringslivskunder har vi en bransjespesifikk risikostyringsprosess som hjelper kundene å forebygge skader som er særlig aktuelle for deres virksomhet.  

 • Vi tilbyr bærekraftige løsninger som legger til rette for, og motiverer til, bedre helse. Vi tilbyr digitale selvhjelpsprogrammer for psykisk helse, og online psykolog til barn og unge under 16 år og deres pårørende, for råd, veiledning og hjelp.  

 • Vi tilbyr "Online mental helsehjelp" senker terskelen for å forebygge psykisk uhelse.  

 • Ved hjelp av værdata sender vi uværs- og flomvarsel til kunder som kan bli rammet.  

 • Vi publiserer skadeforebyggende artikler på egne nettsider (gjensidige.no/godtforberedt). Artiklene er svært populære blant kundene. Vi bidrar også til mange artikler i media.  

Bærekraftige produkter og tjenester

Våre produkter og tjenester skal være bærekraftige og bidra til at kundene våre har økonomisk trygghet.

Her er noen eksempler på hva vi gjør:  

 • I 2022 var Gjensidige det første norske skadeforsikringsselskapet som lanserte et taksonomitilpasset forsikringsprodukt, ut fra vår forståelse og fortolkning av EUs taksonomiforordning. Vår forsikring for næringsbygg og borettslag og sameier er nå tilpasset i henhold til taksonomiens krav. Ut fra dette er vår vurdering at 9 prosent av våre omfattede premieinntekter for 2022 er i samsvar med taksonomiens kriterier for bærekraftig skadeforsikring.  

 • I samarbeid med Norsk Regnesentral har vi gjennomført analyser av konsekvenser av klimaendringer. Vi har kombinert skadedata med klimafremskrivninger for å ha fremadrettet risikoforståelse, og kunne legge bedre grunnlag for klimatilpasningstiltak.  

 • Vi premierer miljøsertifisering som BREEAM-NOR og Svanemerket på bygg  

Bærekraftige erstatninger

Gjensidige er opptatt av å legge til rette for at kundene skal få et bærekraftig skadeoppgjør. Det betyr at vi stiller krav til reduksjon av klimagassutslipp og at våre leverandører tar ansvar og etterlever våre krav til menneske- og arbeidstakerrettigheter, føre var prinsippet for miljø, og anti-korrupsjonsarbeid. 

Her er noen eksempler på hva vi gjør:   

 • Alle leverandører må signere Egenerklæring om samfunnsansvar, og etterleve FNs 10 Global Compact-prinsipper for ansvarlig næringsliv.  

 • Vi screener leverandørene våre på bærekraft og følger opp at de etterlever våre krav til klima- og miljøvennlige løsninger velges  

 • Vi satser på gjenbruk og har inngått et samarbeid med Sirkulær Ressurssentral som jobber for å styrke arbeidet med ombruk av byggematerialer og bygningsdeler.  

 • Vi har økt kondemnasjonsgrensen på bil fra 60 prosent til 80 prosent for å kunne reparere mer og forlenge levetiden til biler  

 • Vi samarbeider med bilopphuggere for at materialene etter kondemnering av kjøretøy skal bli resirkulert og brukt i nye produkter.  

 • Vi fører klimaregnskap for våre skadeoppgjør. Fra 2019 til 2022 har vi redusert våre klimautslipp med 25 prosent og redusert klimaintensiteten med 33 prosent. Begge deler er i tråd med Parisavtalen.

 • I 2022 forpliktet vi oss til å sette vitenskapelige mål for å kutte våre klimagassutslipp gjennom å signere Science Based Targets initiativ (SBTi). Vi skal nå utarbeide vitenskapelig baserte mål for utslippskutt i skadeprosessene våre.  

Engasjerte ansatte

For å nå våre strategiske mål er vi avhengig av å tiltrekke, beholde og utvikle motiverte og engasjerte ansatte. Vi har en flat organisasjonsstruktur, og er opptatt av å legge til rette for godt og utviklende samarbeid i hele organisasjonen. Slik skaper vi kultur for læring, og blir en attraktiv arbeidsplass. 

Her er noen eksempler på hva vi gjør: 

 • Vi har et medarbeiderengasjement på jobb (8,3 av 10) som er blant topp 25 i finans, Peakons kunder i Europa.  

 • Vi gir et bredt tilbud av opplæring til våre ansatte, inkl. programmer for kompetanseheving og talentutvikling.  

 • Vi har en tydelig policy og plan for oppfølging av Helse, Miljø og Sikkerhet som vi følger opp kontinuerlig.  

 • Vårt arbeidsmiljø er preget av samarbeid, likestilling og mangfold.   

 • I Gjensidige arbeider vi for å ha en inkluderende kultur, hvor alle behandles med respekt og likeverd. Vi jobber også systematisk for en fremoverlent og lærende organisasjonskultur som skal bygge på vår unike historie og våre kjerneverdier: skap trygghet, tenk nytt og ta sats.  

 • Vi har signert Charteret Kvinner i Finans, med mål om å øke andel kvinner i ledende posisjoner.  

 • Vi har signert Diversity Charter Denmark, med mål om å støtte oppunder mangfold og inkludering i næringslivet.  

Ansatte i verdikjeden

Det er helt sentralt at menneske- og arbeidstakerrettigheter blir overholdt og tydelig respektert i alle ledd i vår verdikjede. Våre leverandører må blant annet forplikte seg til å følge opp FNs Global Compact prinsipper, som også angir krav til arbeidsgivere om å følge menneske- og arbeidstakerrettigheter. Vi screener og følger opp våre leverandører på dette, og rapporterer om vår innsats i tråd med den norske åpenhetsloven

Vil du bli en av oss?

Vi er alltid på jakt etter flere dyktige medarbeidere.