Hopp til innhold

Vårt engasjement i samfunnet

Det er viktig for oss å gi noe tilbake til samfunnet og bidra til at det blir varmere og mer inkluderende.

Gjennom lokalt engasjement og sponsing bidrar vi og våre ansatte til et varmere samfunn og støtte til mennesker som trenger hjelp.

Over en femårsperiode skal vi gi 25 millioner kroner til forebyggende arbeid for psykisk helse for unge.

Kirkens Bymisjon: Vi gir økonomisk bidrag til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et bedre og tryggere nærmiljø, og deltar i aktiviteter som skaper engasjement blant våre ansatte.

Ungt Entreprenørskap og MOT: Gjennom samarbeidet bidrar vi til å videreutvikle verktøy og modeller for å styrke arbeidet med psykisk helse i ulike deler av utdanningssystemet: fra barne- og ungdomsskoler til utdanning av lærere og sykepleiere. Vi har bidratt til at barn og unge i skole, håndball og friidrett har blitt introdusert for verktøyene til MOT for å bidra til mer robuste unge. Vi har også støttet utviklingen av MOTs program «SUPER!», som særlig handler om inkludering i barneskolen. På den måten bidrar vi til at cirka 200 000 barn vår verktøy som kan hjelpe dem med å håndtere sin mentale helse.

Kreftforeningen: Vi har en hovedpartneravtale med Kreftforeningen som gir oss mulighet til å utvikletjenester sammen. Eksempler kan være tilbud som bidrar til å forebygge kreft, eller som kan lette situasjonen for berørte og pårørende. Dette er viktig da kreft er en folkesykdom i Norge.

Vi samarbeider med idretten som å styrke allmennhelse: Gjensidige er en stolt idrettssponsor, og gjennom samarbeidsavtalene våre ønsker vi å løfte frem gleden og de mange positive sidene ved å drive med idrett. På den måten håper vi å motivere folk flest til å være fysisk aktive. Vi sponer både topp- og breddeidrett og jobber med sponsorobjekter som har et godt omdømme og sammenfallende verdier med oss. I sponsoravtalene etableres det prosjekter med ulike mål. Disse skal være samfunnsnyttige, helsefremmende eller skape aktivitet og rekruttering blant unge. For Gjensidige er sponsorvirksomheten viktig også fordi den sikrer verdifull profilering og skaper positive assosiasjoner til vår virksomhet, i tillegg til å bygge intern kultur og stolthet blant våre ansatte.

Gjensidigestiftelsen: Gjensidiges sosiale engasjement i Norge må ses i sammenheng med Gjensidigestiftelsen, som er vår største eier. Stiftelsen driver omfattende utdelinger til trygghet og helsefremmende formål, som finansieres med avkastning fra kapital som ble frigjort i forbindelse med børsnoteringen av Gjensidige Forsikring i 2010. Gjensidigestiftelsen er Norges største finansstiftelse, og har to hovedoppgaver. Den ene er å dele ut støtte til samfunnsnyttige formål, og den andre er å være største eier i Gjensidige Forsikring ASA. Begge formålene handler om å skape gode liv i et trygt samfunn.

Skatter og avgifter

Gjensidige er opptatt av samfunnsansvar og bidra til samfunnet og bidra til finansiering av velferdsstaten i de land vi har aktivitet. En viktig del av dette er å overholde alle skatteforpliktelser på en ansvarlig måte. I henhold til Gjensidiges konsernpolicy for skatter og avgifter skal vi betale riktig skatt i riktig land. Det vil si at vi så langt det er mulig skal betale skatt der verdier blir skapt. I 2022 har vi betalt 5,1 milliarder kroner i skatter og avgifter i de land vi har virksomhet.

Lokalsamfunn: Skatter og avgifter per land og totalt

Betalte skatter totaltMillioner kroner798118519331789IA
NorgeMillioner kroner721108717001735IA
DanmarkMillioner kroner7510122751IA
SverigeMillioner kroner153-IA
BaltikumMillioner kroner2333IA

Betalte avgifter totalt

*Betalte avgifter inkluderer i 2022 estimat på betalt merverdiavgift påløpt ved anskaffelser knyttet til drift og erstatninger, arbeidsgiveravgift, finansskatt og tilsvarende avgifter i det enkelte land. Forsikring er unntatt fra merverdiavgift og avgiften er dermed en endelig kostnad.

Millioner kroner50653624753346IA
NorgeMillioner kroner31832322612526IA
DanmarkMillioner kroner124144144541IA
SverigeMillioner kroner535757102IA
BaltikumMillioner kroner121313164IA
FinlandMillioner kroner   13IA

Transaksjoner mellom selskapene i konsernet skal være i overensstemmelse med prinsippet om armlengdes avstand slik det er definert i OECDs retningslinjer for internprising av finansielle transaksjoner. Les mer i årsrapporten vår.