Hopp til innhold

Foretaksstyring

Gjensidige følger Oslo Børs' anbefaling om rapportering av IR-informasjon. Vår eierstyring og selskapsledelse bygger på prinsippene om likebehandling av alle aksjonærer, med samtidig tilgang til pålitelig, relevant, tidsriktig og lik informasjon om selskapets virksomhet.

God eierstyring og selskapsledelse er et prioritert område for styret i Gjensidige Forsikring. Styret har lagt Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse datert 14. oktober 2021 til grunn, og har tilpasset seg denne og senere endringer i anbefalingen.

En utdypende redegjørelse for hvordan Gjensidige oppfyller anbefalingen samt regnskapslovens krav til redegjørelse om foretaksstyring er gitt i dokumentene nedenfor:

Kompensasjon

Godtgjørelsesrapport for ledende personer for 2023  er utarbeidet av styret i tråd med allmennaksjeloven § 6-16 b og tilfredsstiller kravene til noteopplysninger i årsregnskapet etter regnskapsloven § 7-31b og 7-32.

Styrets retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer er utarbeidet i tråd med allmennaksjeloven § 6-16 a, samt forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse til ledende personer.

Styret

Styret har ti medlemmer, hvorav tre ansatterepresentanter.

Konsernledelsen

Konsernledelsen består av ti medlemmer med variert fagbakgrunn og lang arbeidserfaring fra både Gjensidige og andre selskaper.

Aksjeeiers rett til å få spørsmål behandlet på generalforsamlingen

En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen. Spørsmålet skal meldes skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamling sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsordenen. Har innkallingen allerede funnet sted, skal det foretas en ny innkalling dersom fristen for innkalling til generalforsamling ikke er ute. En aksjeeier har også rett til å fremsette forslag til beslutning.

Nominasjon av kandidater til styrende organer

En av oppgavene til valgkomiteen er å foreslå medlemmer til styret og valgkomiteen. Valgkomiteen tar i mot innspill med forslag.

Les mer her.

Generalforsamling

Generalforsamlingen er øverste organ i Gjensidige. 

Organstrukturen under generalforsamlingen følger strukturen til finansinstitusjoner i Norge med styre med arbeidsutvalg og valgkomité.

Generalforsamlingen er åpen og tilgjengelig for alle aksjeeiere.

ÅrInnkalling   Protokoll    Opptak
2024Innkalling ordinær generalforsamling 20. mars 2024Saksdokumenter ordinær generalforsamling 20. mars 2024

Protokoll 20. mars 2024

Deltakerdetaljer

Webcast
2023Innkalling ordinær generalforsamling 23. mars 2023Saksdokumenter ordinær generalforsamling 23. mars 2023Protokoll 23. mars 2023Webcast
2022Innkalling ordinær generalforsamling 24. mars 2022Saksdokumenter ordinær generalforsamling 24. mars 2022Protokoll 24.mars 2022Webcast
2021

Innkalling ordinær generalforsamling 24. mars 2021Saksdokumenter ordinær generalforsamling 24. mars 2021

Protokoll 24. mars 2021Webcast
2020Innkalling ordinær generalforsamling 25. mai 2020Saksdokumenter ordinær generalforsamling 25. mai 2020Protokoll 25. mai 2020Webcast
2019Innkalling ordinær generalforsamling 28. mars 2019Saksdokumenter ordinær generalforsamling 28. mars 2019Protokoll 28. mars 2019Webcast
 2018

Innkalling ordinær generalforsamling 05.04.2018Saksdokumenter ordinær generalforsamling 05.04.2018

Protokoll 5. april  2018 
 2017

Innkalling ordinær generalforsamling 06.04.2017Saksdokumenter ordinær generalforsamling 06.04.2017

 Protokoll 6. april 2017 
 2016

Innkalling ordinær generalforsamling 07.04.2016Saksdokumenter ordinær generalforsamling 07.04.2016

Protokoll 7. april  2016 
 2015

Innkalling ordinær generalforsamling 23.04.2015Saksdokumenter ordinær generalforsamling 23.04.2015

Protokoll 23. april 2015 
 2014

Innkalling ordinær generalforsamling 24.04.2014Saksdokumenter ordinær generalforsamling 24.04.2014

Protokoll 24. april 2014 
 2013Innkalling ordinær generalforsamling 25.04.2013Protokoll 25. april  2013 
 2012Innkalling ordinær generalforsamling 19.04.2012Protokoll 19. april  2012Vedlegg til protokoll 
 2011Innkalling ordinær generalforsamling 27.04.2011Protokoll 27. april 2011Tilleggsprotokoll 27. april 2011   
 2010Innkalling ekstraordinær generalforsamling 24.08.2010Protokoll 24.august 2010 
 2010Innkalling ordinær generalforsamling 23.04.2010Protokoll 23. april 2010 
 2009Innkalling ordinær generalforsamling 12.05.2009Protokoll 12. mai 2009 
 2008Innkalling ordinær generalforsamling 19.04.2008Protokoll 19 aptil 2008 
 2007Innkalling ordinær generalforsamling 21.04.2007Protokoll 21. april 2007 
 2006Innkalling ordinær generalforsamling 22.04.2006Protokoll 22. april 2006 
 2005Innkalling ordinær generalforsamling 23.04.2005Protokoll 23.april 2005 

Komiteer og utvalg

Valgkomiteen Gjensidige har vedtektsfestet at selskapet skal ha en valgkomité bestående av fire til seks medlemmer valgt av generalforsamlingen.

Valgkomiteens leder og medlemmer velges av generalforsamlingen hvert år.

Oversikt over medlemmene i valgkomiteen:

 • Trine Riis Groven, leder
 • Hans Seierstad
 • Henrik Bachke Madsen
 • Inger Grøgaard Stensaker
 • Pernille Moen Masdal

Organisasjons- og godtgjørelsesutvalget Utvalget skal forberede:

 • Den årlige evalueringen av og saker om lønn og annen godtgjørelse til daglig leder.

 • Retningslinjer for, og saker om, lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

 • Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte (jf. allmennaksjelovens § 6-16a),

Medlemmer i organisasjon- og godtgjørelsesutvalget:

 • Gisele Marchand (leder)
 • Gunnar Sellæg
 • Ellen Kristin Enger

Revisjonsutvalget

Revisjonsutvalget er et forberedende og rådgivende arbeidsutvalg for styret.

Medlemmer i revisjonsutvalget:

 • Vibeke Krag
 • Gyrid S. Ingerø
 • Eivind Elnan
 • Ruben Pettersen

Risikoutvalget

Medlemmer i risikoutvalget

 • Hilde Merete Nafstad (leder)
 • Gisele Marchand
 • Tor M. Lønnum
 • Sebastian Buur Gabe Kristiansen

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtatt av generalforsamlingen 20. mars 2024 

§ 1 Alminnelige bestemmelser

§ 1-1 Navn og forretningskontor

Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

Selskapets hovedkontor (forretningskontor) og sentrale konsernfunksjoner er i Oslo kommune.

§ 1-2 Formålet Selskapets formål er å dekke kundenes trygghetsbehov ved å tilby konkurransedyktige forsik­ringsprodukter og andre tjenester som naturlig henger sammen med dette. Selskapet kan utøve enhver form for virksomhet som er lovlig for skadeforsikringsselskap, herunder:

 1. indirekte skade- og livsforsikring,
 2. overta rene risikoforsikringer av høyst ett års varighet i livsforsikring,
 3. eie selskap som driver skadeforsikrings-, livsforsikrings-, bank-, finansierings- og verdipapirvirksomhet,
 4. overta risikoforsikringer og gjenforsikringer innen livsforsikring i den grad loven tillater det,
 5. og annen virksomhet som naturlig henger sammen med dette.

§ 1-3 Aksjekapitalen

Aksjekapitalen er 1.000.000.000 kroner fordelt på 500.000.000 aksjer, hver pålydende 2 kroner. Aksjene skal være registrert i et verdipapirregister.

§ 2 Selskapets organer

§ 2-1 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av april måned. Generalforsamlingen innkalles av styret med minst 21 dagers skriftlig varsel til alle aksjeeiere med kjent oppholdssted.

Daglig leder samt medlemmer av styret har rett til å være til stede og rett til å uttale seg. Daglig leder, styrets leder og valgkomiteens leder har plikt til å være til stede med mindre dette er åpenbart unødvendig eller det foreligger gyldig forfall. I sistnevnte tilfelle skal det utpekes stedfortreder. På generalforsamlingen har hver aksje én stemme med mindre annet følger av lov eller offentlig vedtak.

Selskapet kan i innkallingen angi en frist for påmelding for aksjeeiere og eiere av forvalterregistrerte aksjer som ikke kan utløpe tidligere enn to (2) virkedager før generalforsamlingen..  

§ 2-2 Generalforsamlingens oppgaver

Selskapets øverste myndighet er generalforsamlingen.

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder eller av annen person utpekt av styret. Møtelederen, som ikke behøver å være aksjeeier, velges av generalforsamlingen.

Den som åpner generalforsamlingen, skal opprette en fortegnelse over de møtende aksjeeiere og representanter for aksjeeiere med oppgave over hvor mange stemmer hver av dem representerer. Denne fortegnelse anvendes inntil den måtte bli endret av generalforsam­lingen. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen slutter seg til, også når denne ikke har stem­merett.

Den ordinære generalforsamlingen skal: 

 1. godkjenne årsregnskap og årsberetning,
 2. godkjenne anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd, 
 3. velge styrets leder,
 4. velge seks styremedlemmer,
 5. velge revisor
 6. godkjenne revisors godtgjørelse
 7. velge medlemmer til og leder av valgkomiteen, og eventuelt justere den fastsatte instruks for valg­komiteen,
 8. fastsette godtgjørelse til medlemmer av styret og valgkomiteen, og
 9. behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

Bare de saker som er nevnt i innkallingen, skal behandles på generalforsamlingen.

Saksdokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, sendes ikke til aksjeeiere, men skal gjøres tilgjengelige på selskapets internettsider. Aksjeeiere kan likevel kreve å få tilsendt saksdokumentene vederlagsfritt. 

Styret kan beslutte at aksjonærene skal kunne delta på generalforsamlingen ved bruk av elektroniske hjelpemidler, herunder at de kan utøve sine rettigheter som aksjonærer elektronisk.

Styret kan beslutte at aksjonærene skal kunne avgi sin stemme forut for generalforsamlingen ved bruk av elektronisk kommunikasjon forutsatt at det foreligger en betryggende metode for å autentisere avsender. Slik beslutning må i så fall fremgå av generalforsamlingsinnkallingen. Styret må fastsette nærmere retningslinjer og rammer for slik stemmegivning. Retningslinjene må fremgå av innkallingen.

§ 2-3 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret, styrets leder eller valgkomiteen finner det nødvendig, eller når det til behandling av et bestemt angitt emne kreves skriftlig av revisor eller aksjeeiere som representerer en tyvendedel av aksjekapitalen.

For øvrig gjelder de samme regler som for ordinær generalforsamling.

§ 2-4 Valgkomité

Valgkomiteen har fire til seks medlemmer. Medlemmer og leder velges for ett år.

Ingen medlemmer av valgkomiteen kan samtidig være styremedlem. Medlemmene skal tilfredsstille myndighetenes krav til egnethet tilsvarende som for styremedlemmer. Komiteen skal i sum ha kvalifikasjoner til å bedømme styrets behov for kompetanse i lys av selskapets strategiske behov.

Ett av styremedlemmene valgt blant de ansatte skal delta i valgkomiteens arbeid med forberedelse til valg av styreleder.

Komiteen skal foreslå kandidater til:

 1. styret og styrets leder,
 2. valgkomiteen og valgkomiteens leder,
 3. valg av revisor

Komiteen skal også foreslå godtgjørelse til ovennevnte tillitsvalgte og revisor.

Komiteens innstillinger skal være skriftlige og begrunnet.

§ 2-5 Styre

Styret skal bestå av ti medlemmer.

Så lenge Gjensidigestiftelsen eier mer enn 33,4 prosent av de utstedte aksjene i selskapet, velger generalforsamlingen tre av styrets medlemmer etter forslag fra Gjensidigestiftelsen. Dersom de foreslåtte kandidatene fra Gjensidigestiftelsen ikke velges av generalforsamlingen, fremmer Gjensidigestiftelsen nye kandidater.

Tre medlemmer i nummerrekkefølge velges av og blant de ansatte i selskapet. Medlemmene velges for to år om gangen. Minimum ett medlem er på valg hvert år. Begge kjønn skal være representert.

Øvrige styremedlemmer og styrets leder velges for ett år om gangen.

§ 2-6 Styrets møter

Styret møter regelmessig etter innkalling fra styrets leder. Medlem av styret og daglig leder kan kreve at styret sammenkalles.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede eller deltar i behandlingen av en sak. Styret kan likevel ikke treffe beslutning med mindre alle medlemmer av styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i sakens behandling. 

§ 2-7 Styrets oppgaver

Styret skal:

 1. lede selskapets virksomhet, herunder å fastsette dets strategi og påse at selskapets og aksjonærenes interesser blir ivaretatt på forsvarlig måte,
 2. ansette og si opp / avskjedige daglig leder og fastsette dennes lønns- og arbeidsvilkår, samt beslutte de generelle lønns- og arbeidsvilkår for de øvrige ansatte,
 3. holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling, og plikter å påse at virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

§ 2-8 Selskapets firma

Selskapet forpliktes ved underskrift hver for seg av styrets leder og daglig leder. Selskapet forpliktes også ved underskrift av to av styrets øvrige medlemmer i fellesskap som ikke er valgt blant de ansatte. Styret kan gi navngitte ansatte rett til å tegne selskapets firma. Styret kan meddele prokura.  

§ 3 Ansvarlig lån og annen fremmedkapital

Selskapet kan foreta opptak av ansvarlig lånekapital og fremmedkapital. Beslutning om dette må foretas av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring. Styret fastsetter de nærmere vilkårene.

Generalforsamlingen kan med flertall som for vedtektsendring gi styret fullmakt til å beslutte opptak av ansvarlig lånekapital og fremmedkapital og fastsette de nærmere vilkårene for det. Fullmakten skal begrenses oppad i beløp og ikke gjelde lenger enn frem til neste års ordinære generalforsamling.

§ 4 Endringer i vedtektene. Godkjennelse

Når ikke annet følger av gjeldende lovgivning, må beslutning om å endre vedtektene få til­slutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

Endringer i vedtektene må godkjennes av Finanstilsynet i den utstrekning dette er pliktig i henhold til gjeldende lovgivning.