Hopp til innhold

Klima og natur

I Gjensidige er vi er opptatt av å påvirke og hjelpe våre kunder og samarbeidspartnere med å forstå konsekvensene av klima- og naturrisiko, slik at de kan gjennomføre nødvendige tilpasninger.

Koblingen mellom klima- og naturrisiko

Klimaendringer påvirker også naturen. Det er stor risiko for at naturgrunnlaget og naturressursene vi er avhengige av for å leve gode liv blir sterkt redusert. Det er nå økt oppmerksomhet rundt naturrisiko, hvordan naturarealer blir disponert, og hvordan presset mot naturmangfoldet kan reduseres. I Gjensidige arbeider vi for å styrke vår innsats slik at vi kan bidra ytterligere til å redusere også naturrisiko.    Vi har startet kartleggingen av påvirkning fra vår virksomhet på natur. Vi samler blant annet inn data om hvor mye materialer vi benytter i skadeprosesser. Dette gir oss tall på hvordan vi belaster naturresurser. Vi ønsker derfor å redusere vår materialbruk og avfall, også for å redusere naturrisiko.

Hva gjør vi for klima og natur?

Her er noen av tiltakene våre:

  • Vi har som mål at 80 prosent av våre premieinntekter som kan knyttes til EUs taksonomi skal komme fra forsikringsprodukter som er kvalifisert etter taksonomi-kriteriene for bærekraftig skadeforsikring.
  • Vi bruker vår innkjøpsmakt til å redusere klimagassutslipp i innkjøpsleddet: Vi stiller krav om redusert materialbruk og avfall gjennom økt ombruk av blant annet bildeler og bygningsmaterialer. Gjensidige har som mål å redusere klimagassutslipp fra våre skadeoppgjør med 35 prosent innen 2025, sammenliknet med 2019.
  • Vi er også en stor kapitalforvalter, og har som mål å oppnå netto nullutslipp i våre investeringsporteføljer innen 2050.
  • Vi kutter klimagassutslipp i vår egen virksomhet, blant annet gjennom mer energieffektive lokaler og mindre forretningsreiser. Vårt mål er å oppnå 75 prosent reduksjon i klimagassutslipp fra egen virksomhet innen 2025, sammenliknet med 2019. 

Vår forpliktelse til Science Based Targets Initiativ (SBTi)

I 2022 forpliktet vi oss til å sette vitenskapelige mål for å kutte våre klimagassutslipp gjennom å signere Science Based Targets initiative (SBTi). Vi skal nå utarbeide vitenskapelig baserte mål for utslippskutt i investeringsporteføljen så raskt det lar seg gjøre, for så å ta fatt på egen virksomhet og skadeprosessene våre.

Vårt arbeid med EU-taksonomien

EUs regelverk for klassifisering (taksonomi) av bærekraftige aktiviteter har som mål at det skal bli en felles fortolkning av hva som kan kalles bærekraftig.  Børsnoterte selskaper med flere enn 500 ansatte må fra regnskapsåret 2022 vise hvor stor andel av selskapets omsetning og investeringer som kan klassifiseres som bærekraftige. Fra regnskapsåret 2023 må de samme selskapene rapportere sin andel av omsetning og investeringer som er klassifisert som bærekraftige. 

Gjensidige har allerede, som et av de første børsnoterte skadeforsikringsselskaper, rapportert grønn brøk for forsikring for 2022.

Gjensidige's first report according to the Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2178 (supplementing the EU taxonomy regulation), ANNEX X Template for KPIs of insurance and reinsurance undertakings

Gjensidige legger dette regelverket til grunn når vi videreutvikler våre produkter i bærekraftig retning. Les mer i årsrapporten vår.

Her er en oversikt over kriteriene i taksonomien for skadeforsikring og vårt arbeid knyttet til disse:

  1. Fremragende modellering med prising av klimarisiko Gjensidige har lang erfaring med å håndtere skader ved værhendelser og klimarisiko. Vi benytter sofistikert modellering som utgangspunkt for vår prising. Klimaendringer vil i økende grad stille oss over for andre typer risiko enn tidligere. Som forsikringsselskap er vi berørt av forskjellige former for klimarisiko, ikke minst knyttet til erstatning for tap forårsaket av værhendelser. Vi samarbeider nå med Norsk Regnesentral der vi kombinerer skadedata med klimadata, for å øke innsikten om sammenhengen mellom klimaendringer og skade.
  2. Produktdesign Gjensidige motiverer kundene til å gjennomføre risikoreduserende tiltak, slik det er reflektert gjennom prising av produktene. Det gis blant annet rabatter for skadereduserende tiltak.
  3. Innovativ forsikringsdekning For oss er det knyttet risiko til samfunnets grønne skifte. Disse endringene representerer usikkerhet med hensyn til kundeatferd, samtidig som det skapes nye muligheter. Det er derfor behov for å videreutvikle produktene våre slik at vi stimulerer til mer bærekraftig praksis, både hos privat- og næringslivskunder. Her har vi et godt utgangspunkt i vårt arbeid med produktutvikling, blant annet de nye betingelsene for næringsbygg som ble lansert i 2020, der kunder som gjenoppfører bygg med BREEAM sertifisering etter skade får rabatt på forsikringspremien. I tredje kvartal har vi også justert betingelsene for innbo- og reiseforsikring for våre unge kunder (produktet UNG forsikring).  Justeringen er knyttet til kompensasjon for klimagassutslipp forårsaket av erstatninger etter skade, og er gjennomført ved kjøp av Gold Standard (GS 1385) CER klimasertifikater som støtter et prosjekt for å distribuere rentbrennende matovner i Ghana.
  4. Krav om deling av skadedata Gjensidige deler allerede kunnskap om konsekvenser av klimaendringer med myndighetene i Norge på årlig basis, og når det blir forespurt i Danmark og Sverige. Dette gjør vi for å bidra til å sikre at samfunnet er bedre rustet for framtidens klimaendringer. 
  5. Prosesser for skadeoppgjør må være tilfredsstillende, og det må være opplegg for å sikre god håndtering av skademeldinger ved større værhendelser, og som følge av økte konsekvenser av klimaendringer Gjensidige har de høyeste standarder for oppfølging av katastrofesituasjoner, for å sikre at våre kunder får nødvendig hjelp. Videre tar vi sikte på å redusere materialbruk og avfall ved erstatning av skader. Derfor støtter vi resirkulering og sirkulærøkonomi, i tillegg til å sikre arbeidstakeres rettigheter i egen organisasjon og hos våre leverandører.