Hopp til innhold
Gårdsjente sitter på huk og koser med ansiktet til en ku

Hva betyr bærekraft for forsikring?

Gjensidige har sine røtter på landet, og landbruket har alltid vært en sentral del av vår portefølje. Vår tilnærming til bærekraft for forsikring kan derfor sammenliknes med hvordan man driver et gårdsbruk: En skal overlevere gården i bedre stand enn da den ble tatt over, til neste generasjon. 

Vi bruker vår kunnskap og innsikt til å hjelpe kundene og samfunnet for øvrig til å unngå skader. På den måten bidrar vi til et tryggere samfunn. Vi gjør en forskjell ved å arbeide med å redusere klimaavtrykket fra materialforbruk i skadeoppgjørene, og tar sosialt ansvar ved å stille krav til våre leverandører. Vi gjør også en forskjell ved å investere i de selskapene som bidrar positivt til Parisavtalens 1,5 graders mål, og følger opp at selskapene etterlever FNs 10 globale prinsipper for menneske- og arbeidstakerrettigheter, føre var-prinsippet for miljø, samt antikorrupsjon. Gjensidige skal lede an, og vi skal skape trygget på stadig nye måter. 

Gjennom mer enn 200 års historie har Gjensidige sørget for å skape trygghet for våre kunder ved å sikre liv, helse og verdier på en bærekraftig måte. Vi har bidratt med skadeforebyggende tiltak, og hjelp når skaden har oppstått. Vår erfaring og kompetanse kommer hele samfunnet til gode.  

Skadeforsikringens rolle

Evnen til å forstå, håndtere og bære risiko for kundene er vår kjernevirksomhet. Vi deler også vår kunnskap med myndighetene og samfunnet ellers, for å bidra til et tryggere og mer klimarobust samfunn. 

Forsikring handler om å forstå, unngå, redusere og fordele risiko. Vi er opptatt av å forstå samfunnsutviklingen, og være relevant i kundenes liv. Mulige konsekvenser av klima- og miljøutfordringer, demografiske endringer og endrede helsebehov er eksempler på områder vi utforsker. Størrelse, produktsammensetning og geografisk tilstedeværelse lar oss diversifisere slik risiko. Reassuranse gjør at vi står sammen med andre når store skader oppstår. Slik skaper vi trygghet i hele verdikjeden. 

Ved å bidra til at skader unngås bidrar vi til et mer bærekraftig samfunn. Færre materielle skader gjør at ressursbruken og klimaavtrykket reduseres. Samtidig skal vi vise sosialt ansvar når skader erstattes. På denne måten arbeider vi for en trippel bunnlinje: miljø, sosialt og økonomi. 

Vår forretningsmodell

Gjensidige har en integrert forretningsmodell der direkte kontakt med kundene våre er et vesentlig element. Bærekraft er i stadig økende grad innebygget i hele verdikjeden fra produktutvikling til erstatningsoppgjør, og følger FNs prinsipper for bærekraftig forsikring. Virksomheten utøves innenfor rammene av vår strategi, etiske retningslinjer (code-of-conduct), lover og regler, og skal skape verdier for alle våre interessenter.

 

Forklaringer til modellen

Strategi, etisk forretningsdrift og overholdelse av lover og regler:  På kort sikt skaper vi verdi for våre interessenter ved å ha tett dialog med kundene og forstå deres behov for økonomisk trygghet. 

På mellomlang sikt er det viktig at vi forstår hvordan kundenes behov utvikler seg i takt med endret samfunnsmessig utvikling, som blant annet alderssammensetning i befolkningen, urbanisering, teknologisk utvikling og det grønne skiftet. Vår forretningsmodell vil tilpasses disse trendene ved kontinuerlig vurdering av kundenes behov. 

Vår ambisjon er å i økende grad være kundenes problemløser, og på lang sikt bli deres trygghetspartner. Vår forretningsmodell skal fortsatt bidra til å skape et tryggere samfunn. 

Risikostyring: Dette er fundamentet for virksomheten vår. Klimarisiko er allerede en sentral del av risikostyringen, både når det gjelder prissetting og forståelse av hvordan kunder og samfunnet ellers kan tilpasse seg et endret klima. 

Produkt- og tjenesteutvikling: Dette får en sentral rolle i å innarbeide bærekraft i eksisterende produkter og løsninger, og utvikle nye produkter som dekker morgendagens behov. Skadeforebyggende tiltak er sentralt i konsernstrategien. Problemløserrollen vil innebære sterkere incentiver til skadeforebygging i alle produkter. Vi vil i økende grad gi kundene bærekraftige valg. 

Distribusjon/salg: Vi ønsker å knytte kundene tettere til oss gjennom relevante råd og løsninger, særlig når det gjelder skadeforebygging. Vi skal bevege oss fra et transaksjonsbasert forhold via et rådgiverforhold til et partnerskap med våre kunder. Bærekraftige råd og valg er sentralt i vår kundedialog og i våre produkter og tjenester fremover. 

Skadebehandling: Behandling av skademeldinger er sannhetens time i forsikring. Vi skal erstatte skader på en mer bærekraftig måte ved å redusere avfall, materialforbruk og sikre at menneske-og arbeidstakerrettigheter ivaretas i samspill med kundene og våre leverandører. 

Investeringer: Vi er en stor kapitalforvalter etter norske forhold, og vi har påvirkningskraft overfor eksterne forvaltere. I tillegg til klimautslipp stiller vi strenge krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold ellers. Vi forholder oss til internasjonalt anerkjente normer som FNs global compact-prinsipper, FNs prinsipper for bærekraftig forsikring og FNs prinsipper for ansvarlige investeringer.