Hopp til innhold

Dobbel vesentlighets­analyse

Hva er dobbel vesentlighet?

Med dobbel vesentlighet mener vi at verden påvirker oss og vi påvirker verden, og begge deler er sentralt.

Gjensidige har virksomhet i syv land, er et av de største selskapene på Oslo Børs, og har mange ulike interessenter. Med interessent mener vi de som påvirker eller blir påvirket av selskapet.

Vesentlighetsanalysen baserer seg på våre interessenters forventninger til oss, og samspillet mellom oss og dem.

Vesentlighetsanalysen bygger på kundetilfredshetsanalyser, medarbeiderundersøkelser, dialog med leverandører og investorer, utvikling i lover og regler, samt dialog med Finanstilsynet. Gjennom denne prosessen har vi dannet oss en god oppfatning av hvilke temaer det er viktig å belyse av hensyn til våre interessenter. Vesentlige temaer fra våre interessenter fremgår av figuren under. Årets vurdering av betydelig områder er vurdert å ikke avvike betydelig fra fjorårets gjennomgang. Vår vurdering av dobbel vesentlighet er basert på prinsippene i TCFD-rammeverket.

Hvordan verden påvirker oss​Vesentlige områder for våre interessenterHvordan vi påvirker verden
Økonomisk trygghet er viktig for våre kunder og samfunnet for øvrig.​Trygghet​Økonomisk trygghet er vår kjernevirksomhet. Å hjelpe våre kunder med å forstå og unngå risiko er sentralt i vår strategi som skadeforebyggende problemløser.​
Våre ansatte er opptatt av å ha trygge arbeidsplasser og meningsfullt arbeid som ivaretar behov for kompetanse- og karriereutvikling. Like muligheter og rettigheter er viktig.​

Arbeidstakerrettigheter skal ivaretas gjennom organisasjonsfrihet.
Engasjerte ansatte​

Menneskerettigheter og ansattrettigheter er sentralt i dialog med våre ansatte. Dette ivaretas gjennom blant annet møter med tillitsvalgte, og deres deltakelse i styret. HMS er viktig for å sikre at våre ansatte blir ivaretatt på jobb. ​

Vi arbeider strukturert med mangfold. Vi krever at våre samarbeidspartnere og selskaper vi investerer i etterlever menneske- og arbeidstakerrettigheter. ​

Engasjerte og motiverte ansatte som har høy og oppdatert kompetanse er avgjørende for verdiskaping på kort og lang sikt.​

Klima- og naturrisikoen er viktig for våre interessenter.​ Ansatte er opptatt av meningsfullt arbeid, og det å kunne bidra med løsninger for å redusere klima- og miljøutfordringene. ​

Klima- og miljøendringer vil påvirke forsikring direkte gjennom sannsynlige økte erstatningskostnader (fysiske skader), økt usikkerhet for avkastning på investeringer, og endrede kundepreferanser.​

Klima og natur​

Vi har etablert mål som støtter vitenskapelige klimakutt for 1,5-gradersmålet i tråd med Parisavtalen. ​

Gjensidige stiller tydelige krav om mer klima- og miljøvennlige løsninger i hele verdikjeden.​

Kunder og andre interessenter forventer i økende grad at de virksomheter vi investerer i tar hensyn til miljø og klima, sosialt ansvar, og at vi har god selskapsstyring. EUs klassifikasjonssystem for bærekraftige investeringer vil også påvirke Gjensidige. Det samme gjelder samfunnets forventninger til at store selskaper bidrar med kapital for å lykkes med det grønne skiftet.​Ansvarlige investeringer​Styret har vedtatt tydelige krav til vår kapitalforvaltning. Vi skal etterleve FNs Global Compacts 10 prinsipper for klima og natur, sosialt ansvar og selskapsstyring. Dette følges opp løpende for å sikre at det tas nødvendige hensyn til bærekraft i de selskapene vi investerer i. På den måten bidrar vi til at kapital flyttes til selskaper som tar samfunnsansvar og bidrar til netto nullutslipp innen 2050​.
Forsikring er strengt regulert og konsesjonspliktig på grunn av virksomhetens samfunnsmessige betydning. God styring og kontroll er kritisk for å lykkes med å sikre liv, helse og verdier. Det er også viktig for å bidra med skatter og avgifter som finansierer fellesgoder i samfunnet.​God styring og kontroll​Utover etterlevelse av eksternt og internt regelverk skal beslutninger og handlinger være i tråd med Gjensidiges verdigrunnlag og etiske regler på en slik måte at verdier bevares og skapes for kunder, eiere, ansatte og samfunnet for øvrig.​

Dialog med våre interessenter, og vår risiko- og vesentlighetsanalyse

Vi fastsetter mål og strategier for å sikre langsiktig verdiskaping. For å sikre samsvar mellom mål, strategier og våre interessenters forventninger gjennomfører vi hvert år en vesentlighetsanalyse.

Denne utvikles gjennom dialog med kunder, ansatte, leverandører, finansmarkedsaktører og representanter for samfunnet for øvrig. Rangeringen er basert på hva interessentene er opptatt av, og hvilke konsekvenser det vil ha for oss om vi ikke tilfredsstiller deres forventninger.

Vi har oppsummert vår risiko- og vesentlighetsanalyse og våre interessenters behov i fem områder:

  • Tryggere samfunn
  • Engasjerte ansatte
  • Klima og miljø
  • Ansvarlige investeringer
  • God styring og kontroll

Disse områdene er beskrevet i figuren under. Gjensidiges verdiskaping på de fem områdene er beskrevet ytterligere i hvert sitt kapittel i årsrapporten vår.

Dbl vesentlighet.jpg