Hopp til innhold

Risikostyring og kontroll

Risikostyring er en integrert del av den daglige virksomheten i Gjensidige. Identifisering, vurdering, styring og kontroll av risikoeksponering, samt analyser av mulige strategiske  beslutningers effekt på risikonivå er en helt vesentlig del av virksomheten for å sikre at risikonivået er i tråd med vedtatt risikoappetitt og for å støtte verdiskapingen.

Risikostyringssystemet

Risikostyring er en del av Gjensidiges virksomhetsstyring, og er beskrevet i årsrapportens note 3.

Gjensidiges styringsstruktur

Generalforsamlingen er selskapets øverste organ. Den har en uavhengig valgkomite som foreslår medlemmer til styret. Styret har det overordnede ansvaret for at konsernet forvaltes forsvarlig, inkludert ansvar for strategi, økonomi, miljø, og sosiale forhold, og at lover og regler etterleves. Dette innebærer å sikre at arbeidet med risikostyring og internkontroll er hensiktsmessig organisert, dokumentert og rapportert.

Styret har opprettet et organisasjons- og godtgjørelsesutvalg, et revisjonsutvalg og et risikoutvalg bestående av utvalgte styremedlemmer. Revisjonsutvalget er et forberedende utvalg som skal overvåke den finansielle rapporteringsprosessen, effektiviteten av systemene for risikostyring og internkontroll, samt foretakets internrevisjon. Risikoutvalget er også et forberedende utvalg som skal vurdere konsernforetakenes evne til og ønsker om å ta risiko. Det skal sikre sammenheng mellom overordnet strategi, risikostyring og kapitalplanlegging. Organisasjons- og godtgjørelsesutvalget bistår styret i saker knyttet til godtgjørelse.

Alle utvalgene har som mål å styrke og effektivisere styrets diskusjoner og bidra til forbedring i fremtiden. Gjensidige Forsikring ASA har etablert strategier, policyer og mer detaljerte retningslinjer, rutiner og fullmakter for hovedrisikoområdene. Konsernpolicyer skal vedtas av styret i hvert foretak i konsernet basert på lokal lovgivning.

Konsernsjefen har et overordnet ansvar for konsernets løpende risikostyring.

Konsernets kapitalstyringskomité er et organ for overvåking og allokering av kapital for hele konsernet. Komiteen har også en rådgivende rolle med hensyn til vurdering og forslag til endringer i bruk av kapital. Konsernets risikokontrollkomité er et organ som skal bistå i å overvåke og følge opp konsernets risikosituasjon, risikostyring og internkontroll.

Begge komitéene ledes av konsernsjef. I tillegg til de to ovennevnte komiteer er det etablert et bærekraftsråd ledet av bærekraftsdirektør. Dette er et tverrfaglig organ som skal sikre en helhetlig tilnærming til bærekraftspørsmål i konsernet. Relevante problemstillinger relatert til bærekraft kan bli fremmet av bærekraftsrådet til kapitalstyringskomité eller risikokontrollkomité ved behov.

Kapitalstyring

Gjensidige skal ha en kapitalisering som er tilpasset konsernets til enhver tid gjeldende strategiske mål og risikoappetitt. Konsernet skal opprettholde finansiell handlefrihet og samtidig ha en streng kapitaldisiplin som understøtter målsatt egenkapitalavkastning. Fremtidig overskuddskapital skal over tid utbetales til aksjeeierne.