Hopp til innhold

Åpenhetsloven

Gjensidige godtar ikke brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter, hverken i vår egen virksomhet eller blant leverandører. Vi har et styrings- og kontrollsystem som skal fange opp uakseptable hendelser, og tydelige regler om konsekvenser ved brudd. 

Gjensidige følger opp menneske- og arbeidstakerrettigheter blant annet ved å: 

  • Foreta løpende aktsomhetsvurderinger av mulige negative konsekvenser for menneske- og arbeidstakerrettigheter knyttet til vår virksomhet og verdikjede, samt å iverksette forebyggende og avhjelpende tiltak.  
  • Være tydelig i vår kommunikasjon av mål og tiltak for menneske- og arbeidstakerrettigheter, samt videreutvikle disse i tråd med samfunnsutviklingen.  
  • Basere beslutninger som vedrører menneske- og arbeidstakerrettigheter på faglig kunnskap og grundige undersøkelser. 
  • Gjennom styrende dokumenter nedfelle felles tilnærming og prinsipper om menneske- og arbeidstakerrettigheter som gjelder for hele konsernet og vår verdikjede: Styrende dokumenter

Hva er åpenhetsloven?

Åpenhetsloven betyr at virksomheter må være mer åpne og transparente om hvordan vi påvirker omverdenen. 

Vi respekterer menneskerettigheter

Gjensidige anerkjenner at alle mennesker har grunnleggende rettigheter og frihet – uavhengig av nasjonalitet, kjønn, religion, etnisitet eller annet. Grunnleggende rettigheter og friheter omfatter sivile, politiske, sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter, samt rettighetene til minoriteter, kvinner og sårbare grupper – herunder barn og urbefolkninger. 

Hvordan ivaretar Gjensidige menneskerettigheter

Gjensidige har inkorporert både FNs menneskerettighetskonvensjon og grunnleggende standarder for menneske- og arbeidstakerrettigheter knyttet til ILO i våre styrende dokumenter. I tillegg har Gjensidige signert FNs Principles for Sustainable Insurance (UN PSI), samt FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UN PRI). Målsettingen med UN PSI og UN PRI er å sikre at bærekraft, herunder menneskerettigheter, blir integrert i daglig drift knyttet til både forsikringsvirksomheten og våre investeringer. 

Menneske- og arbeidstakerrettigheter er en integrert del av Gjensidiges styrings- og kontrollsystem. Dette forplikter hele konsernet og alle ansatte – på tvers av alle enheter og geografier. 

Se særlig vår konsernpolicy for bærekraft og våre etiske retningslinjer som ligger i styrende dokumenter.

Ved mistanke om brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter kan det varsles gjennom varslingskanalen MittVarsel.

Kunder, leverandører og forretningspartnere

Gjensidige stiller tydelige krav til våre kunder, leverandører, forretningspartnere og andre interessenter. Gjensidige stiller krav om overholdelse av FNs 10 Global Compact prinsipper, herunder overholdelse av menneskerettigheter. Se også nærmere omtale i vår konsernpolicy for innkjøp som ligger i styrende dokumenter og Egenerklæring samfunnsansvar (Supplier Code of Conduct)

Gjennom våre tiltak for ansvarlige innkjøp foretas det risikovurderinger knyttet til våre verdikjeder, våre forretningspartnere og distributører. Gjennom dette får vi innsikt som gjør at vi bedre kan forebygge og avbøte forhold som kan virke negativt på menneske- og arbeidstakerrettigheter. 

Investeringer

For våre investeringer og kapitalforvaltning søker Gjensidige å bidra bredt til ivaretakelse av menneskerettigheter gjennom ansvarlige investeringer, som en oppfølging av vår forpliktelse til UN PRI. For nærmere informasjon se vår policy for ansvarlige investeringer som ligger i styrende dokumenter.

Ansatte

For Gjensidige som arbeidsgiver utgjør menneske- og arbeidstakerrettigheter et tydelig fundament. Gjensidiges HR-avdeling kan gjennomføre tiltak på tvers av alle enheter for å sikre at rettigheter blir ivaretatt. Alle ansatte i Gjensidige får opplæring i konsernets etiske retningslinjer, herunder menneske- og arbeidstakerrettigheter og må forsikre at de etterfølger disse.

For nærmere detaljer om Gjensidiges tilnærming til inkludering og mangfold, se årsrapporten vår.

Rapportering

Har du spørsmål?

For spørsmål knyttet vårt styringssystem og vår praksis i henhold til de krav åpenhetsloven stiller, send oss en e-post via denne lenken.

De første redegjørelsene etter åpenhetsloven for de selskapene i konsernet som er underlagt kravene er tilgjengelig her:

Gjensidige følger opp kravene til leverandører kvartalsvis og dersom det avdekkes manglende etterlevelse vil det stilles krav til at forholdet utbedres. Dersom forholdet er alvorlig og ikke utbedres, vil det kunne medføre terminering av avtalen.