Hopp til innhold

Slik støtter vi FNs bærekraftsmål

FNs 17 bærekraftsmål er ambisiøse, og inviterer til en global dugnad for en bedre verden, med fokus på klima og miljø, sosiale forhold og økonomi.

Gjensidige skal særlig fremme syv av FNs bærekraftsmål 3, 5, 8, 11, 12, 13 og 16.

God helse (3)

Vår misjon er å sikre liv, helse og verdier. Konkret skal vi bidra til å halvere antall dødsfall og skader forårsaket av trafikkulykker i de land vi har aktivitet. Vi gjennomfører ulike kampanjer for å fremme viktigheten av å kjøre etter forholdene. Vi har flere forsikringer og tilleggstjenester som bidrar til allmenn tilgang til grunnleggende og gode helsetjenester, og uføreforsikringer som sikrer økonomisk trygghet.

Likestilling mellom kjønnene (5)

Vi skal sikre like muligheter for alle, uavhengig av kjønn, alder, kompetanse, etnisitet, redusert funksjonsevne og bidra til et mangfoldig arbeidsliv. Vi stiller høye krav til oss selv, og våre samarbeidspartnere, leverandører, kunder og selskaper vi investerer. Vi har inkludert krav til menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i vår selskapsstyring både med styrevedtatte policyer, samt oppfølgingsrutiner med kvartalsvis rapportering. Vi undertegnet Finans Norges ‘Kvinner i Finans Charter’, samt ‘Diversity Charter Denmark‘, som skal bidra til å øke mangfoldet og andelen kvinner i ledende posisjoner.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst (8)

Forsikringene vi tilbyr er nødvendige forutsetninger for å skape økonomisk trygghet for privatpersoner, samt for å etablere og drive virksomheter som skaper arbeidsplasser og bidrar til økonomisk vekst. Vi samarbeider med våre leverandører for å bidra til mer miljøvennlige reparasjoner etter skade. På den måten skal vi forbedre utnyttelsen av naturressurser og redusere forbruket. Vi respekterer arbeidstakerrettigheter og fremmer et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, hos oss selv, og hos våre kunder og samarbeidspartnere, og selskaper vi investerer. Vi har etablert kontrollrutiner for å følge opp at våre krav etterleves, og det rapporteres løpende på status.

Bærekraftige byer og samfunn (11)

Innen 2030 skal vi sammen med offentlige myndigheter bidra til en betydelig reduksjon i antall personer som rammes av katastrofer, herunder vannrelaterte katastrofer, og bidra til å minske de direkte økonomiske tap som følge av slike katastrofer. Vi skal bidra med positive økonomiske, sosiale og miljømessige tiltak mellom byområder, omland og spredtbygde områder ved å styrke nasjonale og regionale utviklingsplaner. Vi skal også bidra med tilpasning til klimaendringer og styrke samfunnets evne til å motstå og håndtere katastrofer. Dette gjør vi ved å dele våre skadedata med offentlige myndigheter, og tilpasser våre produkter slik at kundene får incentiver til å gjennomføre klimatilpasningstiltak.

Ansvarlig forbruk og produksjon (12)

Vi skal bidra til bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser, blant annet ved å redusere matsvinn og avfall, og overforbruk av ressurser og materialer. Vi arbeider for å legge bedre til rette for sirkulærøkonomi. Innen 2030 skal vi gradvis bidra til bedre utnyttelse av (globale) ressurser innen forbruk og produksjon, og arbeide for økt bevissthet rundt behovet for sirkulærøkonomi, i samsvar med EUs tiårige handlingsprogram for bærekraftig forbruk og produksjon. Vi har etablert et klimaregnskap for å synliggjøre reduksjon i forbruk av materialer i forbindelse med erstatningssaker, og derigjennom reduksjon i avfall og utslipp av klimagasser.

Stoppe klimaendringene (13)

Vi skal styrke samfunnets evne til å stå imot og tilpasse seg klimarelaterte farer og naturkatastrofer. Vi deler skadedata med offentlige myndigheter for å sikre bedre planlegging på nasjonalt nivå og bidra til tiltak mot klimaendringer. Vi arbeider med skadereduserende tiltak som styrker enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av klimaendringer, og deres evne til tidlig varsling, og tiltak som styrker kunnskapen og bevisstgjøringen om klima. I 2022 signerte vi SBTi, og håper å få våre mål godkjent så snart som mulig. Vi skal ha netto nullutslipp fra investeringer senest innen 2050. Vi har satt mål om å redusere utslipp fra egen virksomhet med 75% innen 2025, og redusere utslipp fra kjøp av varer og tjenester, samt avfall med 35% for skadeprosesser (scope 3) innen 2025. Vi har også mål om å klimatilpasse våre produkter og tjenester og kunne klassifisere 80% av premieinntektene som bærekraftige innen 2025.

Fred og rettferdighet (16)

Vi er opptatt av å oppnå en betydelig reduksjon av ulovlige finans- og våpenstrømmer, gjøre det enklere å spore opp og returnere stjålne eiendeler samt bekjempe all former for organisert kriminalitet. Vi arbeider også aktivt for å redusere alle former for korrupsjon og bestikkelser. Dette er nedfelt i våre policyer og retningslinjer og det er etablert oppfølgingssystemer som skal sikre etterlevelse fra egen ansatte, kunder, leverandører og de selskapene vi investerer i.