Virksomheten

Gjensidige er et nordisk skadeforsikringskonsern notert på Oslo Børs og med hovedkontor i Oslo. Vi sikrer liv, helse og verdier i Norge, Danmark, Sverige, Litauen, Latvia og Estland. I Norge tilbyr vi også pensjonsordninger og spareløsninger for personkunder.

Informasjon oppdatert 31.12.2022

Ansatte

Vi har virksomhet i Norge, Danmark, Sverige, Estland, Latvia og Litauen. Per 31. desember 2022 var det 4 284 ansatte i konsernet. 

Markedsandeler

 • Norge, privat og næringsliv: Basert på statistikk fra bransjeforeninger og/eller offentlige organer
  Norge, innskuddspensjon: Basert på statistikk fra bransjeforeninger og/eller offentlige organer
  Danmark: Basert på statistikk fra bransjeforeninger og/eller offentlige organer. I Danmark publiseres markedsandeler med ett års forsinkelse
  Sverige: Basert på statistikk fra bransjeforeninger og/eller offentlige organer
  Baltikum: Basert på statistikk fra bransjeforeninger og/eller offentlige organer

Våre eiere

Gjensidige er notert på Oslo Børs. Ved utgangen av 2022 hadde Gjensidige omtrent 38.000 aksjeeiere. De 20 største eierne representerte til sammen 84,2  prosent av aksjene i selskapet. 

Gjensidigestiftelsen er vår største eier med en eier­andel på 62,2 prosent. Gjensidigestiftelsen har vedtektsfestet et eierskap i Gjensidige på minimum 60 prosent og skal bidra til eiermessig stabilitet og forutsigbarhet.

Her vises de 20 største aksjeeiere som registrert i VPS og etter analyse av aksjeeierregisteret.

Gjensidigestiftelsens rolle

I et gjensidig forsikringsselskap eies selskapet av kundene. Da Gjensidige ble omdannet til allmennaksjeselskap (ASA) i juni 2010 ble kundenes eierskap videreført gjennom Gjensidigestiftelsen. Kundene velger, og kan velges til, stiftelsens generalforsamling og styre.

Formål og virksomhet (Fra Gjensidigestiftelsens vedtekter)

 1. Stiftelsen er en finansstiftelse og skal utføre de oppgaver lovgivningen og vedtektene til enhver tid pålegger stiftelsen.
 2. Stiftelsen skal, som største aksjeeier i Gjensidige Forsikring ASA (heretter Gjensidige),utøve et langsiktig eierskap og videreføre kunderepresentasjonen i selskapet.
  Eierskapet skal utøves i samsvar med alminnelig aksepterte eierstyringsprinsipper, og innenfor de rammer og retningslinjer generalforsamlingen har fastsatt. Eierskapet skal
  minst utgjøre 60 prosent av utstedte aksjer i Gjensidige.
 3. Stiftelsen skal gjennom gavetildelinger fremme trygghet, helse og andre allmennyttige formål i samsvar med stiftelsens grunnverdier, som er «Forebyggende – Utviklende –
  Aktivitetsskapende – Samfunnsbyggende».
 4. Stiftelsen skal videreformidle ordinært utbytte som mottas som eier av aksjer i Gjensidige til skadeforsikringsselskapets kunder med bosted eller virksomhet i Norge
  (heretter kalt kunder), for forsikringer som er tegnet under Gjensidige-merket.Utbyttet fordeles mellom kundene etter regler fastsatt av stiftelsens
  generalforsamling.
 5. Stiftelsen skal søke å oppnå markedsmessig avkastning på sin egenkapital.

Mer om virksomheten